REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ AFRIKATRAVEL.PL

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej https://afrikatravel.pl/ lub usług świadczonych za jej pośrednictwem, prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

Jeżeli nie rozumiesz lub nie akceptujesz któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej https://afrikatravel.pl/.

Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej na stronie https://afrikatravel.pl/ jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

 

Właścicielem strony internetowej www.afrikatravel.pl jest firma AFRIKA TRAVEL MAGDALENA PAWŁOWSKA z siedzibą ul. Mała 16, 25-012 Kielce, NIP 9591748403, REGON 260215650, która działa jako pośrednik turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268). Poniższy Regulamin zawiera warunki wykonywania przez Afrika Travel na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z portalu www.afrikatravel.pl 


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Afrikatravel.pl nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej. Zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określony usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów (zwanych najczęściej Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych) danego usługodawcy. Z Afrikatravel.pl dochodzi jedynie do zawarcia umowy zlecenia pośrednictwa w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym usługodawcą. Poniższe warunki mają zastosowanie wyłącznie do świadczenia przez Afrikatravel.pl usług pośrednictwa i nie mają żadnego wpływu na warunki, na których odbywają się podróże, w których sprzedaży pośredniczymy. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych usługodawców udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać zatwierdzone przez uczestnika/podróżnego również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych. Wobec powyższego stają się one częścią umowy pośrednictwa zawieranej z Afrikatravel.pl. W przypadku braku ogólnych warunków umów usługodawcy (przykładowo loty liniowe) zastosowanie mają dane warunki taryfowe towarzystwa lotniczego.

2. Afrikatravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za dopełnienie wymaganych warunków paszportowych i wizowych w krajach, które tego wymagają. Te działania leżą po stronie Klientów rezerwujących, a następnie nabywających usługi za pośrednictwem strony internetowej Afrikatravel.pl. Afrikatravel.pl może dostarczyć informację odnośnie warunków wizowych, nie odpowiada jednak oraz nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wiz. Aktualne informacje znajdą Państwo w poradniku “Polak za granicą” na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl. 

3.Afrikatravel.pl nie jest zobowiązane do weryfikowania informacji podawanych przez usługodawców i nie odpowiada przed uczestnikiem/podróżnym za poprawność lub kompletność danych przedstawionych przez jego potencjalnego partnera umowy, jaką zamierza zawrzeć Klient. Afrikatravel.pl nie ponosi też odpowiedzialności za błędy w pisowni, druku lub liczbach w ofertach dostarczonych przez usługodawców mieszczących się na stronie internetowej. 

4. Strona internetowa daje możliwość dokonywania rezerwacji i zakupu wycieczek turystycznych oraz innych dostępnych na niej usług. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią biura pod numerem wskazanym na stronie oraz w jednej z siedzib stacjonarnych naszego biura. Prezentowane na stronach internetowych Afrikatravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za wycieczkę turystyczną podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń.

7. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

 

§ 2. REZERWACJA


1. Klient składa wiążące zlecenie dokonania rezerwacji pisemnie, ustnie, telefonicznie lub przez Internet na stronie https://afrikatravel.pl/ klikając przycisk „Rezerwuję” na formularzu rezerwacyjnym. W każdym wypadku dokonana przez Klienta rezerwacja imprezy turystycznej wybranej na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej uznawana jest jako złożenie przez Klienta wiążącej oferty zawarcia z danym Organizatorem Turystycznym umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w rezerwacji. Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora otrzymania Państwa rezerwacji zawierającej w sposób oczywisty istotne postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w Państwa rezerwacji oraz potwierdzeniu.

2. Klient dokonujący rezerwacji jest związany umową od momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia rezerwacji, które następuje drogą mailową.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich podanych w zleceniu rezerwacji uczestników. Strona internetowa odpowiedzialna jest wobec uczestnika/podróżnego za prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej.

4. Afrikatravel.pl nie ponosi w stosunku do uczestnika/podróżnego odpowiedzialności za należyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną imprezą turystyczną, ponieważ leży to w zakresie odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę z Klientem.

5. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Afrikatravel.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

 

§ 3. REZERWACJA OPCJONALNA


1. Użytkownik dokonuje rezerwacji opcjonalnej wybranej Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej przez wypełnienie formularza dostępnego na podstronie wybranej oferty pod linkiem „Rezerwuj wstępnie”.

2. W formularzu rezerwacji opcjonalnej Użytkownik zobowiązany jest wskazać wymagane dane, w tym swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, tj. adres e-mail oraz numer telefonu, a także potwierdzić zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych do celów obsługi rezerwacji opcjonalnej.

3. Rezerwacja wstępna nie obliguje Użytkownika do nabycia Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej.

4. Dokonanie rezerwacji opcjonalnej nie jest równoznaczne z zarezerwowaniem miejsca dla Użytkownika.

5. Po otrzymaniu formularza rezerwacji wstępnej Afrikatravel.pl skontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia dostępności miejsc i ostatecznej kalkulacji ceny wybranej oferty. Użytkownik otrzyma dokumenty rezerwacji opcjonalnej na adres e-mail wskazany w formularzu, które zobowiązany jest podpisać i odesłać w formie skanu na adres e-mail biuro@afrikatravel.pl.

6. Warunkiem zmiany statusu rezerwacji z opcjonalnej na stałą jest dokonanie zapłaty za Imprezę turystyczną lub Usługę turystyczną w terminie wskazanym w dokumentach rezerwacji, o których mowa powyżej. W zależności od daty w jakiej Impreza turystyczna lub Usługa turystyczna ma być świadczona, Użytkownik dokonuje zapłaty w całości bądź poprzez zapłatę zaliczki. Wysokość zaliczki uzależniona jest od Organizatora oraz terminu rozpoczęcia świadczenia Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej. Informację dotyczącą szczegółów płatności Użytkownik otrzyma podczas rozmowy telefonicznej lub mailowej z konsultantem Afrika Travel.

7. Użytkownik może dokonać zapłaty w podanym terminie w następujący sposób:
a) przelewem na wskazany przez Afrika Travel numer konta;
b) gotówką w jednym ze stacjonarnych punktów obsługi Afrika Travel
c) kartą płatniczą w siedzibie biura w Kielcach, ul. Mała 16

8. Rezerwacja uzyskuje status rezerwacji stałej po otrzymaniu przez Afrika Travel potwierdzenia zapłaty. Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje bezkosztowe anulowanie rezerwacji opcjonalnej. 

 

§ 4. PŁATNOŚĆ


1. Afrikatravel.pl jest uprawnione do pobrania od Klienta, w imieniu organizatora podróży, należności za zakupione usługi.

2. Należności za zakupione usługi i świadczenia płatne są wg warunków podróżowania i płatności wybranego organizatora w uzgodnionych terminach na rachunek bankowy Afrikatravel.pl lub organizatora podróży. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Gwarantuje to terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez podróżnego. Brak opłaty za zarezerwowane świadczenia i usługi, w wyznaczonym warunkami uczestnictwa terminie, upoważnia Afrikatravel.pl do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami podróżowania i płatności danego organizatora. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Klienta.

3. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Doradcę Afrikatravel.pl. W przypadku ofert last minute kluczowe jest jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia płatności na maila biuro@afrikatravel.pl.

4. Każdorazowo potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną na adres email biuro@afrikatravel.pl lub też przedstawić w siedzibie biura Afrika Travel. Potwierdzenie płatności powinno zawierać następujące dane:
    • numer płatności (rezerwacji),
    • widoczny numer bankowy, na który został wykonany przelew,
    • imię i nazwisko podróżnego.
5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.
6. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w terminie ustawowym 14 dni. Warunki rezygnacji wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności

7. Jeżeli organizator podróży oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży, to kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi. W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia przez organizatora podróży Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania od Afrikatravel.pl lub organizatora podróży.


§ 5. DOKUMENTY PODRÓŻY


1. W przypadku podróży pakietowych wszystkie dokumenty podróży zostaną przekazane Klientowi albo przez Afrikatravel.pl mailowo albo przez organizatora podróży, dopiero po całkowitym uregulowaniu płatności. Sposób przekazania klientowi dokumentów określa Organizator. Klient może też odebrać dokumenty podróży w jednym z punktów stacjonarnych biura Afrika Travel. W przypadku rezerwacji krótkoterminowych dokumenty podróży zostaną zdeponowane na stanowisku odpraw Organizatora na właściwym lotnisku. Dokładniejszych informacji udzieli wszystkim klientom Doradca podróży  po dokonaniu rezerwacji.


§ 6. OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA


1. Status Państwa rezerwacji można sprawdzić w dowolnej chwili u Doradców, udzielą oni dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub odpowiedzą na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

2. Afrika Travel dokłada wszelkich starań, aby kontakt potwierdzający godziny wyjazdu/wylotu był po stronie Doradcy, zazwyczaj 48h przed planowanym wyjazdem/wylotem. W przypadku braku takowego kontaktu, na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo samodzielnie skontaktować się z Afrikatravel.pl, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

3. Afrikatravel.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


§ 7. USŁUGI


1. Każdorazowo oferowany zakres usług wynika z opisu usługi organizatora podróży oraz z odnoszących się do nich danych w potwierdzeniu podróży. Dodatkowe porozumienia, które zmieniają zakres usług umownych, wymagają jednoznacznego pisemnego potwierdzenia.

2. Afrikatravel.pl informuje, iż z reguły każdy organizator podróży zastrzega sobie możliwość dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy,  zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora. W takim przypadku Afrikatravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez organizatora w ramach umowy.


§ 8. ODSTĄPIENIE PRZEZ KLIENTA OD UMOWY ORAZ ZMIANY


1. Każdy uczestnik podróży może w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży odstąpić od zawartej za pośrednictwem Afrikatravel.pl umowy. Opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży. Warunki odstąpienia od umowy dostępne są, jako integralna część Warunków Podróżowania i Płatności, przed każdą rezerwacją w formularzu zgłoszeniowym. Odstąpienie od umowy oraz zmiana rezerwacji podróży mogą być zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem firmy Afrikatravel.pl. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Afrikatravel.pl pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacje przekazywane ustnie i telefonicznie nie będą uznawane za wiążące.

2. Afrikatravel.pl informuje, że jeżeli na życzenia Klienta będą podejmowane po zawarciu umowy zmiany w odniesieniu do terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to organizator podróży pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego. Zmiana rezerwacji usługi, w której pośredniczy Afrikatravel.pl, następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora. Opłaty z tytułu zmiany lub odstąpienia od rezerwacji podane są w warunkach uczestnictwa oraz w opisach taryf danego przewoźnika lotniczego. Zwrot kosztów z tytułu nieodbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej.

3. W przypadku podróży pakietowych (w tym podróży Last Minute) obowiązują Ogólne Warunki Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży, które dostępne są przed każdą rezerwacją i które rezerwujący musi jednoznacznie zatwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rezerwacyjnym.

4. Afrikatravel.pl informuje, że w przypadku lotów liniowych obowiązują zasady danego towarzystwa lotniczego. Afrikatravel.pl nadto informuje, że ogólnie obowiązującą jest zasada, zgodnie z którą w przypadku wykupienia najtańszych klas cenowych zmiana rezerwacji i/lub odstąpienie od rezerwacji są niedozwolone. Opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji pobierane są zgodnie z warunkami IATA oraz zastosowaną taryfą przewoźnika. Należy pamiętać, że mogą obowiązywać postanowienia taryfowe, które, o ile jest to możliwe, wyświetlane są w potwierdzeniu rezerwacji. Po wystawieniu biletu lotniczego w przypadku zmiany rezerwacji lub odstąpienia od rezerwacji, o ile nie ustalono nic innego, pobierana jest opłata zgodna z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej. Klient ma obowiązek zapoznania się z warunkami taryfowymi przed wykupieniem biletu lotniczego.

5. W przypadku rezerwacji miejsc hotelowych obowiązują uregulowania konkretnego hotelu lub uregulowania pośredniczącego organizatora podróży.

6. W przypadku lotów specjalnych i czarterowych obowiązują ogólne warunki handlowe danego organizatora podróży / danego towarzystwa lotniczego, dostępne w procesie rezerwacji, z którymi rezerwujący ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem rezerwacji i które rezerwujący musi zatwierdzić. Wszystkie loty specjalne i czarterowe muszą zostać potwierdzone zwrotnie przez Klienta najpóźniej 48 godzin przez lotem powrotnym w danym towarzystwie lotniczym lub u organizatora. Jeżeli niniejsze potwierdzenie powrotu nie ma miejsca, Afrikatravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną anulację rezerwacji lub odmowę przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

9. O ile zastosowana w rezerwacji taryfa lotnicza na to pozwala, Klient może wskazać osobę trzecią, która wyruszy w podróż zamiast niego. Powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe obciążają Klienta. Wysokość kosztów dodatkowych ustalana jest zawsze przez usługodawcę i może zmieniać się w sposób znaczny w zależności od zbliżającego się terminu wyjazdu, zastosowanej taryfy, wybranego przewoźnika oraz rodzaju połączenia (przelot rejsowy, czarterowy).  

10. Jeżeli podróżujący nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to organizator podróży lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Polecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia podróży.

 

§ 9. UBEZPIECZENIA


Organizator podróży ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych danego organizatora.  Powyższe ubezpieczenie jest zawarte w końcowej cenie podróży. Afrikatravel.pl poleca zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji imprezy turystycznej i wcześniejszego powrotu z niej oraz poszerzenia ubezpieczenia zdrowotnego podczas swojego pobytu na czas podróży zagranicznej.


§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Każdorazowo Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Afrikatravel.pl imprezy turystycznej.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.

3. Afrikatravel.pl dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone przez stronę internetową były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z jakości obsługi przez Afrikatravel.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.

4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Afrikatravel.pl należy składać na adres Afrika Travel, Mała 16, 25-012 Kielce w formie pisemnej lub wysłać je na adres mailowy biuro@afrikatravel.pl. Afrikatravel.pl rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.


§ 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Za świadczenie usług przez Afrikatravel.pl na rzecz Klienta odpowiedzialność ponosi wyłącznie dany organizator lub usługodawca. Afrikatravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez danego usługodawcę. Dane dotyczące przewozów lub innych usług turystycznych, w których pośredniczy firma Afrikatravel.pl, opierają się wyłączne na danych przekazanych Afrikatravel.pl przez organizatorów i usługodawców. Nie przedstawiają one żadnego własnego zapewnienia Afrikatravel.pl w stosunku do uczestnika podróży.

2. Afrikatravel.pl ponosi względem Klienta odpowiedzialność za wykonanie usług pośrednictwa z zachowaniem należytej staranności.

3. Za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pośrednictwa Afrikatravel.pl ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku przypisania winy przy zawarciu i wykonaniu umowy pośrednictwa. 


§ 12. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Afrikatravel.pl zobowiązuje się wykorzystywać dane uzyskane, przetwarzane i zachowywane podczas rezerwacji, rejestracji wyłącznie do celów realizacji umów oraz nie przekazywać ich dalej niezwiązanym osobom trzecim, o ile nie istnieje w tym względzie żadne ustawowe lub wymagane z urzędu zobowiązanie, na przykład w celu zwalczania nadużycia, w szczególności nadużycia kart kredytowych.

2. Jeżeli jest to konieczne do realizacji zawieranych umów, dane uczestników uzyskane podczas rejestracji mogą być przekazywane dalej danym usługodawcą lub osobom trzecim.


§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Afrikatravel.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej (w szczególności materiały dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń, ceny) były wolne od błędów i pomyłek, jednak nie gwarantuje, iż takie błędy i pomyłki nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem (Użytkownikiem Serwisu) umowie o świadczenie usług turystycznych oraz w Warunkach Imprez Turystycznych.

2. Afrikatravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony internetowej oraz za przerwy w dostępności do niej. Afrikatravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. Afrikatravel.pl przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich transmisji.

3. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Afrikatravel.pl poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej https://afrikatravel.pl/. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.

 4. Afrikatravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Afrikatravel.pl, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Afrikatravel.pl, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

 5. Korzystając z usług świadczonych przez Afrikatravel.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.